Home About us Services Partners Recruitment Contact FAQs
 Công ty TNHH Nguồn Lực CFO (CFOcapital)
Công ty TNHH Nguồn Lực CFO (CFOcapital)
Dịch vụ chính:
-     Tuyển dụng và tư vấn tuyển dụng nhân sự cấp cao,
      đặc biệt là nhân sự tài chính cấp cao

-     Tư vấn nhân sự cho doanh nghiệp

-     Đào tạo quản trị doanh nghiệp

-     Dịch vụ Hội nghị

-     Biên/phiên dịch chuyên nghiệp

-     Tổ chức và quản lý sự kiện.